ධවල මන්දිරයෙන් පසු ඔබාමා ඉදිරියේදී පදිංචියට යන ඩොලර් මිලියන 5.3 වටිනා නිවස මෙන්න වයිට් හවුස් පරාදයි


Oj, ukaÈrfhka miq Tndud bÈßfha§ mÈxÑhg hk fvd,¾ ñ,shk 5'3 jákd ksji fukak jhsÜ yjqia mrdohs

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.