5කට මරු කැඳවූ වාද්දුවේ දුම්රිය - මෝටර් රථ මාරක රිය අනතුර සිදුව තිබූ අයුරු


5lg ure le|jQ jdoaÿfõ ÿïßh - fudag¾ r: udrl ßh wk;=r isÿj ;snQ whqre
jdoaÿj - fmd;=msáh - fmdaoaoruq,a, ÿïßh yria ud¾.fha§ wo miajrefõ isÿjQ wk;=rlska mqoa.,hska 5 fofkl= Ôú;laIhg m;aù ;sfnkjd'

wkdrlaIs; ÿïßh yria ud¾.h yryd fudag¾ r:hla Odjkh fjñka ;sìh§ ud;r isg fld<U fldgqj olajd Odjkh jQ iS.%.dó ÿïßhl .eà fuu wk;=r isÿù we;s njhs jd¾;d jkafka'

wk;=frka Ôú;laIhg m;aù we;af;a jialvqj m%foaYfha mÈxÑlrejka msßila'
Wmqgd .ekSu ( www.citizen.lk

වාද්දුව, පොතුපිටියේදී මෝටර් රථයක් දුම්රියක ගැටීමෙන් පුද්ගලයින් 5 දෙනෙකු මරුට #lka #Wadduwa #Accident #Train
Posted by Newsfirst.lk on Sunday, November 27, 2016
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.