728x90 AdSpace

 • Latest News

  Monday, November 28, 2016

  ඊයේ 5ක් මැරුණු පොතුපිටියේ දුම්රිය ගේට්ටුව ලඟ අද වෙලා තියෙන දේ - Photos

  Bfha 5la uereKq fmd;=msáfha ÿïßh f.aÜgqj ,Õ wo fj,d ;sfhk foa - Photos
  Bfha ^27& iji 5fofkl=g ure le|jQ ÿïßh wk;=ßka miqj fmd;=msáfha ix>dkkao udjf;a ÿïßh yria mdf¾ wo^28&ÿïßh Odjkh fjoaÈ f.aÜgqj jeiSug uqrlre fkdisá njg jd¾;d fjkjd'

  wk;=frka ñh.sh miafokdf.a urK mÍlaIKfha idlaIslrefjl= f,i Tyq le|jd ;snQ njg jd¾;d jk w;r 
  wo Wfoa ÿïßh Odjkh fjoa§ f.aÜgq weroud ;snQ whqre oel.kakg ,enqKd'

  tfukau tu ia:dkfha isá ldka;djla mjid ;snqfKa uqrlreg ñh.sh md¾Yjfha msßilf.ka t,a,jQ urK ;¾ck ksidfjka Tyq fiajhg jd¾;d lr fkd;snQ njhs'

  fï wo tys ;;ajhhs''''
  Wmqgd .ekSu (   www.citizen.lk  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: ඊයේ 5ක් මැරුණු පොතුපිටියේ දුම්රිය ගේට්ටුව ලඟ අද වෙලා තියෙන දේ - Photos Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top