පැය 5කදී ලක්ෂ 3කට වැඩිය බැලූ “ලොවම කතාකරනා අම්මා“ බවට පත් ශ්‍රී ලංකා දියණියගේ වීඩියෝව...


meh 5l§ ,laI 3lg jeäh neÆ —f,dju l;dlrkd wïud— njg m;a Y%S ,xld Èh‚hf.a ùäfhdaj''' 
kQmka orejd fjkqfjka ;u Èú mrÿjg ;eîu ksid miq.sh Èkj, úfoia udOH Tiafia f,dalfhau wjOdkh ,lajQ bkaÈrd chiQßh äl¾ uy;añh iïnkaOfhka u;lh ;ju;a ckudOHfhkao .s,syS f.dia ke;'

weh .¾NŒ iufha§ .;a ;SrKh iïnkaOfhka tl,u f,djgu jd¾;d l< Daily Mail fjí wvúfha f*ia nqla msgqj Tiafia bkaÈrdf.a iy mjqf,a idudðlhskaf.a PdhdrEm tl;=jlska l< ùäfhdajla wo ^17& WoEik m,fldg ;sfnkjd' What a brave" brave mother f,iska kïfldg we;s fuu ùäfhdaj meh 05la we;=<; ,laI 03g jeä msßila krUd ;sfnkjd'Mum risks her life for unborn baby
What a brave, brave mother. ❤️
Posted by Daily Mail on Wednesday, November 16, 2016
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.