728x90 AdSpace

 • Latest News

  Wednesday, November 16, 2016

  පැය 5කදී ලක්ෂ 3කට වැඩිය බැලූ “ලොවම කතාකරනා අම්මා“ බවට පත් ශ්‍රී ලංකා දියණියගේ වීඩියෝව...

  meh 5l§ ,laI 3lg jeäh neÆ —f,dju l;dlrkd wïud— njg m;a Y%S ,xld Èh‚hf.a ùäfhdaj''' 
  kQmka orejd fjkqfjka ;u Èú mrÿjg ;eîu ksid miq.sh Èkj, úfoia udOH Tiafia f,dalfhau wjOdkh ,lajQ bkaÈrd chiQßh äl¾ uy;añh iïnkaOfhka u;lh ;ju;a ckudOHfhkao .s,syS f.dia ke;'

  weh .¾NŒ iufha§ .;a ;SrKh iïnkaOfhka tl,u f,djgu jd¾;d l< Daily Mail fjí wvúfha f*ia nqla msgqj Tiafia bkaÈrdf.a iy mjqf,a idudðlhskaf.a PdhdrEm tl;=jlska l< ùäfhdajla wo ^17& WoEik m,fldg ;sfnkjd' What a brave" brave mother f,iska kïfldg we;s fuu ùäfhdaj meh 05la we;=<; ,laI 03g jeä msßila krUd ;sfnkjd'  Mum risks her life for unborn baby
  What a brave, brave mother. ❤️
  Posted by Daily Mail on Wednesday, November 16, 2016
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: පැය 5කදී ලක්ෂ 3කට වැඩිය බැලූ “ලොවම කතාකරනා අම්මා“ බවට පත් ශ්‍රී ලංකා දියණියගේ වීඩියෝව... Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top