අහම්බයකින් විශ්මිත සොයා ගැනීමක් – වසර 400ක් පමණ චාර්ජ් කළ හැකි ‘බැටරියක්‘ සොයා ගැනේ


wyïnhlska úYañ; fidhd .ekSula - jir 400la muK pd¾Ê l< yels ‘negßhla‘ fidhd .efka
W;=re le,sf*dakshdfõ úoHd{hska msßila wjqreÿ 400la muK Ndú; l< yels negßhla fidhdf.k ;sfí'

fuh wyïnhlska isÿ jQ fidhd.ekSula nj Tjqka mjihs'

ta oeka mj;sk negß j,g jvd ;;ajfhka by< ‘kefkdjh¾ia negßhla‘ ksmoùu i|yd l< mÍlaIKhlÈhs'

udi 3la muK l< fuu mÍlaIKfha§ Tjqka wKdjrkh lrf.k we;af;a wfrdamK jdr ,laI 2la muK ^charge cycles& l<o negßfha l%shdldß;ajh laIh fkdù lsisÿ wdldrhlska fjkia fkdjQ njh'

idudkHfhka negßhla wdfrdamK jdr 6000 - 7000 muK miq lroaÈ l%shdldÍ;ajh wvqù laIh ùug mgka .kakd nj Tjqka mjihs'

fuu negßfhka ÿrl:k yd ,emafgdama jir 400 muK n,.ekaúh l< yels nj úoHd{fhda mjihs'

flfia fj;;a fuu ixfhda.h i|yd ‘r;a;rxo‘ fhdof.k we;s neúka fuu negßh fj<|fmd<g ksl=;a lsÍu ms,sno .eg¨‍jla we;sj ;sfí'

fjk;a ixfhdackhla fhdod fuh fj<|m<g ksl=;a l< yels uÜgug f.k tau úoHd{hskaf.a wfmalaIdj ù ;sfí'

ish fuu mÍlaIKh wkd.;h ms<sn| hym;a n,dfmdfrd;a;= we;s lrk nj Tjqka  wjidk jYfhka mjihs'
Wmqgd .ekSu ( www.nethgossip.lk


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.