"කෝටි 4ක් අහිමි කළ නපුරු 9ය" නවය නපුරුයි කියන්නේ නිකන්ද?


˜‍fldaá 4la wysñ l< kmqre 9h˜‍ kjh kmqrehs lshkafka kslkao@
wms fï lshkak hk isoaêh  álla mrK Wk;a tal jdikdj wjdikdj wm w;rg weú,a, hk yßhg lshkjkka jdikdj lk w;.d, .shd jf.a isoaêhla' 

tl lshkak l,ska fufyu lsh,u jefâ mgka.kak ys;=j 

cd;sl f,d;/hs uKav,h hk kduh  NLB kj ikakduhla f,i t<soelaùu yd f,d;/hsm;a 08la  kj uqyqKqjrlska fodrg jeãu 2016'01'27 Èk n;a;ruq,a, ck l,d flakaøfha wfma .u mßY%fha § w;sW;al¾Yj;a wkaoñka isÿ ‍flreKd wmg u;lhs'

ta fjki;a tlal fu‍f;la Y%S ,xld‍fõ ‍f,d;/hs b;sydi‍fha úYd,;u ;Hd. uqo, jk remsh,a fldaá 13l uqo, miq.sh fmnrjdßfha lS¾;s l=udr kï jdikdjka;fhl= f.dú‍fi; ‍f,d;/hs‍fhka chla.%yKhl,nj wmg wikakkag ,enqKd'

tjeks jdikdjka;hska w;r wjdikdjka;hskao fldf;l=;a bkakg we;s' wm fukau fuh lshjk Tn;a fujeks mqj;a tÈfkod Ôú;fha§  wikakg olskakg we;s'

ta fldá y;rla tl wxlhla ksid ke;sjqK wjdikdjka; l:djla'  ta .ek fufyu ,shkjg jevd my;ska ;sfhk mska;=r oelalyu Thd,gu ta wjdikdfõ ;ru f;areka .kak mq¿jka fjhs' 

ta álÜ m;;a NLB ixkdufhka tk uyck iïm; f,d;/hs‍fh 3178 jk jdrfhka'

kslug fkfjhs fkao kuh kmqrehs lshkafka 


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.