728x90 AdSpace

 • Latest News

  Thursday, November 3, 2016

  රුපියල් 30,000 ට ගණිකා පහස දෙන උස්බෙකිස්ථාන කිරිල්ලියන් මාට්ටු වුණ හැටි

  remsh,a 30"000 g .‚ld myi fok Wiafnlsia:dk lsß,a,shka udÜgq jqK yeá
  ixpdrlhka f,iska meñK furg .‚ld fiajfha kshef,k Wiafnlsia:dkq ldka;djka msßila miq.shod w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'  Tjqka fld<U .ejfik l=,S r: fiajdj, ßhÿrka iu. ñ;=re ù Tjqka ud¾.fhka .‚ld fiajh iemhSu ioyd .Kqfokqlrejka fidhd .kakd njhs fy<sj we;af;a' 

  ixpdrl ùid u; furgg meñK uqo,g wf,ú jk fuu tla ldka;djla meh folla .; lsÍu ioyd whlrk uqo, remsh,a 30"000 la' 

  wd.uk ú.uk fomd¾;fïka;=fõ ùid yd m;ahka; md,k tallfha md,ljrhdf.a Wmfoia u; isÿl< fuu jeg,Sfï§ ldka;djka 6 fofkl= w;awvx.=jg .ekqkd' 

  Tjqka furáka msgqjy,a lsÍug kshñ;hs'
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: රුපියල් 30,000 ට ගණිකා පහස දෙන උස්බෙකිස්ථාන කිරිල්ලියන් මාට්ටු වුණ හැටි Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top