රුපියල් 30,000 ට ගණිකා පහස දෙන උස්බෙකිස්ථාන කිරිල්ලියන් මාට්ටු වුණ හැටි


remsh,a 30"000 g .‚ld myi fok Wiafnlsia:dk lsß,a,shka udÜgq jqK yeá
ixpdrlhka f,iska meñK furg .‚ld fiajfha kshef,k Wiafnlsia:dkq ldka;djka msßila miq.shod w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'  Tjqka fld<U .ejfik l=,S r: fiajdj, ßhÿrka iu. ñ;=re ù Tjqka ud¾.fhka .‚ld fiajh iemhSu ioyd .Kqfokqlrejka fidhd .kakd njhs fy<sj we;af;a' 

ixpdrl ùid u; furgg meñK uqo,g wf,ú jk fuu tla ldka;djla meh folla .; lsÍu ioyd whlrk uqo, remsh,a 30"000 la' 

wd.uk ú.uk fomd¾;fïka;=fõ ùid yd m;ahka; md,k tallfha md,ljrhdf.a Wmfoia u; isÿl< fuu jeg,Sfï§ ldka;djka 6 fofkl= w;awvx.=jg .ekqkd' 

Tjqka furáka msgqjy,a lsÍug kshñ;hs'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.