අම්මයි…අක්කයි..නංගියි…මල්ලියි ජීවත් කරවන්නේ 3000ට ඇඟ විකුණලා – සදමාලිගේ කඳුළු කතාව


wïuhs…wlalhs''kx.shs…u,a,shs Ôj;a lrjkafka 3000g weÕ úl=K,d - ioud,sf.a l÷¿ l;dj
uf.a hd¿jd tlal uu oelmq úomq iqkaor f,dalh wo ug ysñ kE…',iaikg Ôj;a fjk uf.a ySfka yekaoEjl fndaäfï wlald úkdY lr,d oeïud'
wïuhs wlalhs ,iaikg bkafka kx.shs" u,a,shs biafldaf,a hkafka uu fufy 3000g  úlsfKk ksid…
;re‚hka iaNdjfhkau  fndfyda ,o fnd<|h' úfYaIfhka  wE; msáir .ïudkj,ska fld<Ug meñfKk fndfyda ;re‚hka fld<U ldlalkag yiqfkdù fífrkafka l,d;=rlsks'
wiSre lgql wÕysÕlï ueo f.jk Ôú;h ksid iuyreka jerÈ mdrj,aj, .uka lrhs'
fï ;u mjq, Ôj;a lrùfï wruq‚ka isodÈhg meñK ðú;h úkdY lr.;a fidÿre hqj;shlf.a  ixfõ§ Ôú; l;djls'
ioud,s  fmkqñka is;a.kakd iq¿h' .fuka k.rhg meñ‚ wehg  wjYH jQfha ;ukagh lshd /lshdjla lrkakgh' iqj myiq Ôj;shla .;lsßugh' fï isyskfha Ôj;ajk wehg w;ys; foñka  wehj fld<Ug lekaodf.k wdfõ wef.a fhfy<shls'
thd uf.a biafldaf,a hd¨‍fjla Wkdg biafldaf,ka miafia .fuka .sh hd¿jd wjqreÿ follg miafia  ;uhs .ug wdfõ'
wfma mjq,g  uq,ska kï w.ysÕlï ;snqfKa keye' ta;a ;d;a;d yÈisfha uereKg miafia wïug kx.sghs" ughs" u,a,sghs  W.kajkak ;rï j;alula ;snqfka keye'
wmsg ;snqfKa bkak f.a  ú;rhs' wfma ;d;a;d l=,S jev lf<a'
;d;a;f.a urKfhka miafia wïud .fvd,a lmk ;ekaj, jevg .shd' t;a ie,lshhq;= ;rï wdodhula ,enqfka kE wmsg'
fï ldf,a fjkfldg uu idudkH fm< ,sh,d ysáfha' ug jeäÿr bf.k .kak mq¿jkalula ;snqfKa keye'
wmsg ta ;rï m%Yak ;snqKd' wms Wfoag lefjd;a oj,ag lkafka fldfyduo lsh,d ys;d.kak neßj ysáfha'
ta ksiduhs uf.a hd¿jd ug fld<U hkak l;d l<du ux wïu leue;a; fok;=rej;a fkdb| .ukg leu;s jqfKa'
uu .fuka tkfldg ug jhi wjqreÿ oy y;hs' ux Bg biafi,a,d ljodj;a .ñka msg weú;a ;snqfKa keye'
hd¿jd ug fmkakmq f,dafla yß iqkaorhs' thd udj f.kdfõ thdf.a fndaäfï wekaá <Õg' ta fkdak;a yß fyd|hs'
ux wdj ojfia thd uf. Èyd n,,d yqÕla i;=gq jqKd'
ux oekf.k ysáfha keye ux lrkak wdj riaidj fudllao lsh,d'
uf.a hd¿jd lsõfõ tal ie¨‍ka tlla lsh,d' .fuka we|f.k wdj Ö;a; .jqu fjkqjg thd,d  ug w¨‍;a fudaia;rj, we÷ï" fikaÜ mjqv¾ ,enqKd'
ux ys;=jd fïl ;uhs fld<U Ôúf;a lsh,d' ugu lsh,d fjku ldurhla ,enqKd'
ta;a tl ojila yekaoEfõ fndaäfï wekaá uf. ldurhg ñksfyla f.k,a,d od,d .shdg miafia ug fï fudllao jqfKa lsh,d woyd .kak neß jqKd'
nhjqKq uu ux ldurfhka mek,d hkak ne¨‍jd' ta;a ldurh w.=¨‍ od,d ;snqfKa' uu wv wv lduf¾ fodrg ..y wevqjd udj fír.kak lsh,d' t;a wka;sug  ta ñksyg wjk; fjkjd wefrkak ug fjk lrkak fohla ;snqfKa keye'
uqi, úÈhg ta  ? f.ú,d .shd' tod ?  udj úkdY Wkd'  myqjod Wfoa wekaá uf.a w;g remsh,a ;=kaodyla ÿkakd' tÉpr uqo,la uf. w;g ,enqfK m<fjks j;djg'
taflka fudkjo lrkafka lsh,d ug ys;d.kak neß jqKd' ta;a ux uf. uq¿ Ôúf;au remsh,a ;=kaodylg úlald lsh,d ysf;kfldg ug jy lkak ysf;kjd'
ug jy lkak neye' .fï bkak wïujhs fmdä tjqkajhs n,kak flfkla ke;s ksid'
Bg miafia yeu /hlau f.ú,d .sfha ljqre yß kkakd÷kk ñksfyla tlal'
fï úÈhg bkak  iuyr ojiaj,g fmd,sisfhka mekakd' wmsj w,a,,d Widú oeïud' ta;a myqjod Wfoag wekaá wmsj wem ;sh,d fír.kakjd'
ux óg l,ska lsysm j;djlau fufy weú;a .syska ;sfhkjd' fï Ôúf;ka ñfokak lsh,d ysrf.or § wmg ys;j;a wh lsõj;a i,a,s ke;=j ux fldfyduo .ug hkafka' uu wirKhs'
wïud ys;df.k bkafka uu ie¨‍ka tll jev lsh,d' kx.s" u,a,s biafldaf,a hkjd' ta ux fufy úlsfKk ksid'
fï riaidfjka w;añÿfKd;a ux fldfyduo f.or whj n,kafka…@ lõo ug Wojq lrkafka@iudcfhka weh wik m%Yakh thhs'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.