ජපන්නු හපන්නු කියන්නේ නිකං නෙමෙයි – අඩි 30 වල පැය 48ක් යන්නත් කලින් ගොඩ දැම්මේ මෙහෙමයි!


cmkakq ymkakq lshkafka kslx fkfuhs - wä 30 j, meh 48la hkak;a l,ska f.dv oeïfï fufyuhsæ
‘cmkakq ymkakq‘ lsh,d iudkHfhka wms l;djg lshkjd'

cmkakq yßu läir" ld¾hY+r" lïue,s ke;s" ms,sfj,lg jevla lrk cd;shla lsh,hs f,dfla fndfyda fokd y÷kajkafka'

fï nj ;j;a Tmamq lrkjk l;djla úfoia fjí wvú jd¾;d lr,d ;sfhkjd'

myq.sh ojil cmdkfha *qfldld lshk k.rfha ud¾.hla .s,d neye,d oejeka; j,la u;=fj,d'

óg¾ 30la ;rï È.g .s,d neiai fï j, óg¾ 15 ;rï .eUqrg yEß,d'

fï ksid lsisfjl=g wk;=rla isÿù ke;;a m%foaYfha c, yd úÿ,s iemhqug ndOd fj,d ;sfnkjd'

fldfydu kuq;a fï ;rï úYdf,g .s,d neiai fï j, meh 48la hkak;a l,ska ms,silr lr,d ud¾.h újD; lrkak cmka n<OdÍka iu;a fj,d'

cmkakqkaf.a ld¾hY+r nj w.hlrñka úfoia udOH fuu mqj; jd¾;d lr,d ;snqKd''

wfma rfÜ jf.a fufyu fohla jqKd kï fudkjd fjhso fkao@
Wmqgd .ekSu ( www.nethgossip.lk


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.