වයස 30දී නරුමයින් 14දෙනෙකුගේ අතින් සමූහ දූෂණය වූ ඇය වසර 14කට පසු අද ඉන්න තැන - Photos


jhi 30§ kreuhska 14fofkl=f.a w;ska iuQy ¥IKh jQ weh jir 14lg miq wo bkak ;ek - Photos
iuyr ñksiaiqkag Ôúf;a jrÈk ;eka ;sfhkjd' ta Tjqka ys;du;d fkfjhs" ;j;a flfkl=f.a wOu jevla ksid' fï;a ta úÈhg wOuhska msßilf.a f.dÿrla fj,d Ôú;h ch.;a; ldka;djla' wehf.a ku Mukhtar Mai' Ôú;a fjkafka mdlsia:dkfha'

óg jir 14lg l,ska weh kreuhska 14 fofkl=f.a w;ska iuQy ¥IKhg ,lafjkjd' t;fldg wehf.a jhi wjqreÿ 30la' weh uymdf¾ ksrej;aj ta fï w; hkafka Ôúf;a ldka;djla uqyqKfokak mq¨‍jka Wmßu fõokdjka f.dkakla ú|f.k'

ta;a weh ;ukag ,enqKq ukqiai Ôúf;a ke;slr.kak W;aidy lrkafka kE" wehf.a ;ukaf.a ffO¾fhka ke.sákjd' wehj iuQy ¥IKhg ,lalrmq kreuhskag o~qjï kshu jqk;a Tjqka wemE, uÕska wêlrKfhka wem wrka ksoyia fjkjd'

weh Tjqka miafia mkakkak .sfha kE" ta;a wkd.f;a id¾:l lr.kak weh fkdlrmq fohla kE" oeka wehg jhi wjqreÿ 44la' zz;u ;nk tl wählska yß tl ldka;djlg jqK;a Woõjla fjkjd kï uu i;=gq fjkjdzz weh ta úÈhghs ldka;djka fjkqfjka fï fjoaÈ;a fmkS bkafka'

weh fï fjoaÈ cd;Hka;r jYfhka kula Èkdf.k bkak pß;hla' ta ldka;djkaf.a whs;Ska fjkqfjka l%shdldÍj lghq;= lrk iudðldjla úÈhg' fmf¾od ^3& mdlsia:dkfha ú,dis;d m%o¾Ykhla meje;ajqKd'

tal n,kak wdmq yefudaju mqÿu lr,d fï ldka;dj fõÈldj Èf.a weúof.k wdjd' yefudau ;uka b|f.k ysgmq wiqka j,ska ke.sg,d wehg w;afmd,ika ÿkakd' ta fjk fohla ksid fkfjhs" Ôúf;a ch.;a; wehf.a l;dj okak Tjqka fï jf.a Èßh ldka;djla fjkak wehg ysf;a ;sín yhsh .ek wdvïnr fjk ksid'

wmsg Ôúf;a iuyr ;ekaj, jrÈkjd" ta;a ms<shu Èúkid.ekSu fkfjhs" Ôúf;ag wdofrka Ôj;afjk ùu'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.