දරුවා ලැබී මාස 3ක් යනකම් කිලි අහුවෙන නිසා පියාට ළඟට එන්න නොදුන් නිළි පියුමි දැන් කියන කතාව - Photos


orejd ,eî udi 3la hklï ls,s wyqfjk ksid mshdg <Õg tkak fkdÿka ks<s mshqñ oeka lshk l;dj - Photos
kjl ks<s Nd.Hd .=reisxy ñka ál l,lg fmr l;r.u foajd,fha m%Odk lmq uy;df.a mq;%hd jQ mshqIdka iu.ska újdy jqKd' Tyq foúhka úYajdi lrk ksidfjka úúO foaj úYajdi u; mokïj mshqñf.a m<uq ore Wm;ska fmr iy miq ld,h f.jqK nj weh fy<sorõ lr ;sfí' fuu úYajdi ksid weh ieñhdj f.orgj;a f.kajdf.k ke;s w;r orejd ,eî udi 3lg jvd f.fjk ;=re mshdg fyda iShdg mq;dj oel.kakg wjia:dj ysñ ù keye'

fï ta iïnkaOfhka mshqñ lS l;djhs'

ta udi ;=k mshqIdka Thdjhs" nndjhs oel.;af;a fldfyduo@

ùäfhda flda,a ;uhs' 
f*dfgda hjkjd' ùäfhda hjkjd' mq;d w;la biaiqj;a ùäfhda lr,d hjkjd' ta ojiaj, thdg wfma f.or f.aÜgqfjka we;=<g tkak neye' mshqIdka f.aÜgqj <Õ bkakjd' wms we;=f<a b|,d nndj fmkajkjd' udi ;=ku tfyu ;uhs lf<a'

ta udi ;=k wjidfka mshqIdka mq;dj oelmq uq,au ojfia thd fudkjo lf<a@

thd toa§ f.or ly j;=frka fidao,d msßiqÿ lr,d ;snqKd' ÿgq.euqKq mrïmrdfõ flfkla fka' rfcla tkjd jf.a' wdmq .uka nndj wrf.k bïnd' nnd;a tlmdru yQ lsh,d i;=áka lE .eyqjd' tod ojiu ;d;a;df. wefÕa ysáfha' we~qfj;a keye'

bÈß n,dfmdfrd;a;= fudkjo@

fudl=;a kE' fï hk úÈhg hkjd' rÕmdkak .;af;d;a fï jev ál lr.kak nE''ug ;j orefjla ´k' yenehs ÿfjlag ;uhs wdi' foajdf,a mrïmrdj biairyg f.kshkak mqf;la bkakjfka'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.