අවම දඩය 2500නම් වාහනය විකුණලාවත් ගෙවන්න බැරි උපරිම දඩය මෙන්න…


wju ovh 2500kï jdykh úl=K,dj;a f.jkak neß Wmßu ovh fukak…
r: jdyk iïnkaOfhka wju ovh remsh,a 2500 olajd jeä lsÍug fhdackd lrk nj uqo,a weu;s rù lreKdkdhl whjeh l;dfõ§ mejiqjd' fuh 2017 whjeh fhdackd w;=ßka jeäfhkau l;d ny flfrk ud;Dldj ù we;' wju ovh 2500la jkúg Wmßu ovh remsh,a lShoehs fmd,sisfhka úuiQ úg Wiia fmd,sia ks,Odßhl= mejiQfõ ta iïnkaOfhka fmd,sish ;ju;a oekqj;a fkdue;s njh'

r:jdyk je/oaola i|yd fmd,sia ks,Odßhl= úiska ksl=;alrkq ,nk ov m;%sldjl oekg i|yka wju ovh remsh,a 20ls' fuu ovh whlrkq ,nkafka —bkaOk .ekSfï§ .;hq;= wdrlaIl úê— iy —miqmig meoùu— hk jroj,gh' whjeh fhdackd wkqj remsh,a 2500la jkafka fuu wju ovhkah'

remsh,a 20 remsh,a 2500la jkúg tu ovh jeäjk w.h jkafka 12500]ls' j;auka ov fld<fha we;s Wmßu ov uqo, jkafka remsh,a 5000ls' ta —wjqreÿ 18g wvq wh ßh meoùu— hk jrogh' tu ov uqo, wju ovh jeäjk m%‍;sY;fhka jeäl<fyd;a oekg remsh,a 5000 ovh" bÈßfha§ remsh,a 625000la úhhq;=h'

jerÈ jeäu .Kklg kshuj we;s ovh jk remsh,a 500 g bÈßfha§ remsh,a 62500la f.jkakg jkq we;'
Wmqgd .ekSu ( www.nethgossip.lk

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.