අවම දඩ මුදල රුපියල් 25,000 ගෙවන්න බැරි නම් වෙනදේ මෙන්න


wju ov uqo, remsh,a 25"000 f.jkak neß kï fjkfoa fukak
ud¾. kS;S W,a,x>kh lsÍu iïnkaOfhka jQ nrm;< jerÈ y;la i|yd kshu flfrk wju ov uqo, remsh,a 25"000 la f,i miq.sh whjefhka fhdackd flreKd'

th f.ùug fkdyels jqjfyd;a wêlrKfha wNsu;h mßÈ isr o~qjula fyda kshu l< yels nj kS;sfõÈka fmkajd fokjd'

ov uqo,a jeä lsÍug rch ;SrKh fldg we;af;a j,x.= ßhÿre n,m;%hla fkdue;sj Odjkh lsÍu" j,x.= ßhÿre n,m;%hla fkdue;s wfhl=g r:hla Odjkh lsÍug bv ,nd§u" jï miska biair lsÍu" ÿïßh yria ud¾. kS;s W,a,x>kh lsÍu" îu;aj ßh Odjkh lsÍu" wêl fõ.fhka ßhOdjkh lsÍu iy rla‍IK iy;slh fkdue;sj ßh Odjkh lsÍu iïnkaOfhka jQ jerÈ i|ydhs'

tu ov uqo, fkdf.jqjfyd;a ov uqo,a fkdf.jQ mqoa.,hdg tfrysj wêlrKh yuqfõ kvq mejÍula fmd,sish úiska isÿlrkq we;s nj;a" túg ufyaia;%d;ajrhdf.a kshuh wkqj remsh,a 25"000 g jvd jeä ovhla kshu flfrkq we;s nj;a kS;sfõ§ka mjikjd'

tu ov uqo, fkdf.jqjfyd;a wêlrKfha wNsu;h mßÈ isr o~qjula kshu l< yels njo Tjqkaf.a u;hhs'
Wmqgd .ekSu ( www.nethgossip.lk

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.