728x90 AdSpace

 • Latest News

  Monday, November 21, 2016

  වමෙන් ඉස්සර කළත් ලයිසන් නැතත් රු.25,000ක් දඩ කන්න වෙන අලුත් දඩේ වදින මාර්ග නීති 6 මෙන්න

  jfuka biair l<;a ,hsika ke;;a re'25"000la ov lkak fjk w¨‍;a ofâ jÈk ud¾. kS;s 6 fukak
  îu;ska ßh Odjkh lsÍu" ßhÿre n,m;%hla fkdue;sj Odjkh lsÍu we;=¿ ud¾. kS;s 6lg wju ovh remsh,a 25"000la lsÍug uqo,a wud;HdxYfha wo meje;s idlÉPdjl§ ;SrKh lr ;sfnkjd'

  fuu idlÉPdj i|yd uqo,a wud;H rù lreKdkdhl" m%jdyk wud;H ksu,a isßmd, o is,ajd fukau nia r:" mdi,a m%jdyk iy ;%sfrdao r: ix.ïj, ksfhdað;hka o tlajqKd'

  tu ud¾. kS;s lvlsÍï my;ska

  1' rlaIKdjrKhla fkdue;s jdykhla Odjkh lsÍu'
  2' ßhÿre n,m;%hla fkdue;s wfhl= úiska ßh Odjkh lsÍu'
  3' îu;aj ßh Odjkh lsÍu'
  4' jfuka biair lsÍu'
  5' iïu; fõ.hg jvd wêl fõ.fhka ßh Odjkh lsÍu'
  6' ÿïßh yria f.aÜgq yryd fkdie,sls,su;a f,i jdyk we;=<;a lsÍu' 
  Wmqgd .ekSu ( www.citizen.lk

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: වමෙන් ඉස්සර කළත් ලයිසන් නැතත් රු.25,000ක් දඩ කන්න වෙන අලුත් දඩේ වදින මාර්ග නීති 6 මෙන්න Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top