අවම දඩ මුදල සීමා වෙයි ..රු.2500 දඩය ගහන වැරදි මෙන්න


wju ov uqo, iSud fjhs ''re'2500 ovh .yk jerÈ fukak
ud¾. kS;s W,a,x>kh lsÍfï§ wh lrk wju ov uqo, jk remsh,a 2500l uqo, ksYaÑ; jerÈ lsysmhlg muKla wh lsÍug leìkÜ uKav,fha§ fhdackd ù ;sfí'

jd¾;d jk wkaoug ta" îu;aj ßh meoùu" ßheÿre n,m;%h fkdue;sj r:jdyk Odjkh" wêl fõ.h jeks m%Odk jroj,a lsysmhla fjkqfjks'

fï w;r wju ov uqo, jydu bj;a lr.kakd f,i b,a,d fm!oa.,sl nia ysñhkaf.a ix.ï miq.sh 14 jeksod nia j¾ckhlg iQodkï jQ w;r uqo,a wud;Hjrhd iu. meje;ajQ idlÉPdjlska miqj th ;djld,slj w;aysgjqkq ,eì‚'

tu idlÉPdfõ§ uqo,a wud;Hjrhd m%ldY lf<a wju ov uqo, ms<sn|j w¾nqoh udOH úiska we;slrk ,oaola nj;a taksid fï ms<sn|j leìkÜ uKav,h oekqïj;a lr Bfha ^15& nia ysñhka iu. h<s idlÉPdjla mj;ajk nj;ah'

tfy;a Bfha rd;%Sfha wod< idlÉPdj fkdmeje;ajqKq w;r tu idlÉPdj ,nk i÷od ^21& Èk meje;aùug uqo,a wud;HdxYh yd nia ix.ï tlÕ;djlg meñK ;sfí'

wod< idlÉPdjg fmd,siam;sjrhd yd r:jdyk wxYh Ndr ksfhdacH fmd,aiam;sjrhd o uqo,a wud;HdxYfha ks,OdÍka yd nia ix.ï ksfhdað;hska o iyNd.Sùug kshñ;h'

flfia fj;;a r:jdyk ov uqo,a ms<sn|j fojeks idlÉPdj ,nk i÷od Èkfha § meje;aùug kshñ; neúka ;uka iQodkï jQ nia j¾ckh tf;la isÿ fkdlrk nj ,xld fm!oa.,sl nia ysñhkaf.a ix.ufha iNdm;s .euqKq úfÊr;ak uy;d m%ldY lf<ah'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.