වයස 25ට අඩු අය ත්‍රීවිල් පැදලා හමාරයි මෙන්න එන්න යන රට කළඹන අලුත්ම නිතිය


jhi 25g wvq wh ;%Sú,a meo,d yudrhs fukak tkak hk rg l<Uk w¨‍;au ks;sh 
jhi wjqreÿ 25 g wvq whg ;%sfrdao r: meoùug n,m;% ,nd fkdfokakehs cd;sl taldnoaO ;%sfrdao r: ßhEÿrkaf.a yd l¾udka; lrejkaf.a ix.ufha iNdm;s fla' ã' w,aúia‌ uy;d b,a,d isáfhah'

jhi 25 iïmQ¾K jQ miq ;%sfrdao r: ßhEÿrkag u.S m%jdykh i|yd jir 03 l mßjdi ld,hla‌ ,nd§fuka miq u.S m%jdykhg wjir ,ndfok f,io ta uy;d b,a,d isáfha fld<U meje;s udOH yuqjlg tla‌fjñks'

fï jk úg wfma rgg Tfrd;a;= fkdfok m%udKhg ;%sfrdao r: meñK we;s nj;a" 2020 muK jk úg fï rg ;%Sù,a fld<kshla‌ úh yels njo ta uy;d fmkajd fohs'

fï jk úg nia‌kdysr m<d;a iNdj u.ska nia‌kdysr m<df;a ;%sfrdao r: ,shdmÈxÑ lsÍu wdrïN lr we;s nj;a" th hym;a nj;a fyf;u lSh' fuu ,shdmÈxÑh ksid nia‌kdysr m<df;a ;%sfrdao r: ysñhkag" m<d; ;=< u.S m%jdykhg wjia‌:dj ysñjk neúka fjk;a m<d;aj,ska fld<Ug meñK u.S m%jdykh lrk ;%sfrdao r:j,g tu wjia‌:dj wysñjk nj;a Tyq fmkajd ÿkafkah'

- www.citizen.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.