2016 ලංකාවට ආපු ඉන්දියන් කාර් වල ආරක්ෂාව මෙන්න


2016 ,xldjg wdmq bkaÈhka ld¾ j, wdrlaIdj fukak yemmqkdu ßhÿreg yd msßig ydks jk ia:dk meyeÈ,sj 
bkaÈhka ld¾ .;a; .kak ys;df.k bkak yefudau wksjd¾hfhka kerôh hq;= ùäfhdajla 
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.