වඳුරෙකු නිසා දැරියකට වෙච්ච කරදරයකින් 20ක් මියයයි


j÷frl= ksid oeßhlg fjÉp lrorhlska 20la ñhhhs 
j÷frl= úiska oeßhl imdlEu ksid isÿjqKq .egqulska 20 fofkl= ñh.syska'

ol=Kq ,sìhdfõ ind k.rfha§ iqr;,a j÷rl= mdi,a oeßhl imd lEfï isÿùula iïnkaOfhka fldam jQ oeßhf.a {d;Ska j÷rd we;s l< mjqf,a idudðlhkaf.ka m<s .ekSug .;a mgka wrka'

fuys§ fï mjqf,a ;=kafofkl= jf.au j÷r;a ñh.syska'

tu isÿùfuka mjq,a fol w;r weú,S .sh wdrjq, fï jk úg ,sìhdfõ wõ,doa iqf,hsudka iy .=fõvâ*d f.da;% fol w;r .egqula fj,d'

oekg jd¾;d ù we;s f;dr;=re j,ska fmkakqï lrkafka wõ,doa iqf,hsudka f.da;%hg wh;a mqoa.,hkaf.a urK ixLHdj muKlajk neúka .egqfuka ñhf.dia we;s ixLHdj fuhg jvd by, hhs lsh,hs iel  lrkafka'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.