බස්රථවලට වැඩ වරදී – දඩය ලක්ෂ 2 ක් කළ හැටි මෙන්න


niar:j,g jev jr§ - ovh ,laI 2 la l< yeá fukak
j,x.=  u.S m%jdyk n,m;%hla fkdue;sj u.S m%jdykfha fhfok niar: i|yd wh lrk ov uqo, ,laI folla olajd by< kexùug leìkÜ wkque;sh ,eî we;s nj jd¾;d jkjd'

fï jk úg ta i|yd wh lrkafka remsh,a 10"000l ovhla muKhs'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.