සිංහයෝ වසර 2කට පසු තරඟාවලියක් දිනද්දි ‘ICCයට දහස් ගණනින් වැරදුණු‘ හැටි මෙන්න (PHOTOS)


isxyfhda jir 2lg miq ;rÕdj,shla ÈkoaÈ ‘ICChg oyia .Kkska jerÿKq‘ yeá fukak ^PHOTOS&
;=kafldka tlaÈk C%slÜ ;r.dj,sfha wjika uyd ;r.fhka isïndífõ lKavdhug tfrysj lvq¨‍ 6l chla ysñlr.ekSug Y‍%S ,xld lKavdhu wo ^27& iu;a jqKd'

;rÕfhka wk;=rej cd;Hka;r l%slÜ ljqkai,fha ks< f*ianqla msgqfjys fï ms<sn| igykla m<lr ;snQ w;r tys i|ykaj ;snqfKa Y%S ,xld lKavdhu ,l=Kq ‘1601‘l b,lalhla yUd.sh njls'

kuq;a isïndífõ lKavdhu ,nd.;a ,l=Kq 160g ms<s;=re f,i Y%S ,xld lKavdhu yUd.sfha ,l=Kq 161ls'

fndfyda fokd fï iïnkaOj ydiHckl igykao fuu m<lr ;snqKd'

tu igyk my;ska''

 Wmqgd .ekSu ( www.nethgossip.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.