නූරිවත්තේ වතු අධිකාරවරයා ම්ලේච්ඡ ලෙස ඝාතනය කළ හිටපු ප්‍රාදේශීය සභාපති 'අත කොටා' ඇතුලු 18 කට මරණ දඬුවම්


wefÕa lE,s lmd m%isoaêfha weof.k f.dia kQßj;af;a j;= wêldrjrhd ïf,aÉP f,i >d;kh l<
ysgmq m%dfoaYSh iNdm;s zw; fldgdz we;=¨‍ 18 lg urK o~qjï
rg ;=< úYd, wdkafoda,khla we;s l< 2013 jif¾ oer‚h., kqß j;af;a j;= wêldrjrhd ïf,aÉP f,i >d;kh l< ysgmq m%dfoaYSh iNd iNdm;s wks,a pïmsl úfÊisxy ^w;fldgd & we;=¿ mqoa.,hska 18 fofkl=g wúiaidfõ,a, uydêlrKh wo urK o~qju kshu l<d'

jir 3 la mqrd mej;s §¾> kvq úNd.hlska wk;=rej tï'ã'tia' wfír;ak úksiqrejßh fï ;Skaÿj m%ldYhg m;a l<d'

fï i|yd ielmsg 21 fofkl= w,a,df.k ;snQ w;r ú;a;slrejka 18 fofkl=g tfrysj ke.+ wê fpdaokd idOdrK ielhlska f;drj Tmamq jk nj wo ;Skaÿ úh'
2013 cQ,s ui 5 jk od  oer‚h., kqß j;af;a j;= wêldÍjrhd jQ k,a,fmreuf.a ksyd,a fmf¾rd f.ka m,s.kakg is;+ fuu lKavdhu Tyq w,a,df.k ksrej;a lr" mK ;sìh§u lmd" ryia‌ wjhj bj;afldg" 

leí r:hl msgqmi ;ndf.k uq¿ j;a; mqrdu m%o¾Ykh lsÍfuka wk;=rej Tyqj ïf,aÉP f,i >d;kh lr ;snq‚'

fuu isoaêh hï hï foaYmd,k in|;d ksid ta ld,fha hg .sh tlls'
fuu >d;kh isÿ lr ;snqfka  oer‚h., m%dfoaYSh iNdfõ ysgmq m%dfoaYSh iNd iNdm;sjrfhl= jQ wks,a pïmsl úfÊisxy we;=¿ msßils' Tyqj ‘w;fldgd‘ hk wkaj¾; kdufhkao y÷kajd ;sfí'
w;fldgd hkq kqß j;=hdfhau kqßj;af; uqrldr /lshdj l< ;eke;af;l=f.a orefjls' mjqf,a w;fldgd;a iu. orejka y;a fofkls' Tyqf.a w; wysñ jkafka l=vd ld,fha isÿjk wk;=rlsks' fï mjqf,a wh ria‌idjg lf<a lismamq fmÍuh' 

wks,a pïmsl úfþisxy m%dfoaYSh iNd Pkaofha§  m%foaYfha m%Odku foaYmd,k n,j;djQ uySmd, fyar;af.a yd Tyqf.a mq;%hdf.a ióm ys;jf;la‌ jQ nj lsheú‚'

miq.sh rch iufha ;x.,af,a§ ysla‌lvqfõ§ r;akmqf¾ fldgfl;k§ isÿjqKd fia m%dfoaYSh uerfhla f,i wks,a pïmsl u;=j isá nj lshefõ'

oer‚h., kqß j;af;a lismamq úlsŒfï taldêldßh w;fldgdg ;snqK nj;a Tyq bka úYd, wdodhï bmhQ nj;a jd¾;d úh' w;fldgdf.a {d;Skaf.a lv idmamq yer kqßj;a; wjg fjk whg fj<odï lsÍu ;ykï jQ nj;a jd¾;d úh'
wdfhdack uKa‌v, jHdmD;shla‌ f,i weußldkq fjd,ag¾ fí cd;Hka;r jeú,s iud.u úiska l<ukdlrKh lrk ,o fuu j;=hdfha Ôj;a jqfha ÿmam;a ñksia‌iqh' fï ñksia‌iqkaf.ka fldgila‌ fou<h' j;=,ehska j, Ôj;a jQ fou< ñksia‌iqh' fldgila‌ isxy,h' tod fõ, fydhd .kakd wirKhskah' 

Tjqkag fudyqf.ka ks;ru isÿj ;snqfka ysßyerhs'kqßj;af;a bvï fudyq meyer.ekSuo tajdfha j.djka lsÍuo Tyq l< nj lshefõ'

,ehsul weyeg lKg fmfkkd ldka;djla‌ fyda oeßúhla‌ fõ kï" tu ;eke;a;sh w;fldgdf.a is;a .;af;a kï weh Tyqf.a wksjd¾h f.dÿrla‌ jQjdh' fï ia‌;%S ÿIK fndfydaúg isÿjQfha ì,.u nglef,a m%foaYfha yd w;ayer oud ;snQ nia‌kd, äia‌fmkaißh ;=< njgo jd¾;d m<úh'

jeäúhg m;a oeßhla‌ fouõmshka ksjiska msg;g weo oud ksji ;=<§ ¥IKh l< isoaêhlao jd¾;d úh' ;j;a wjia‌:djl oer‚h., k.rfha jHdmdßlfhl=f.a ìß‍hlao
jHdmdßlhdg myr§ t<shg weo oeófuka miq ÿIKh lr ;snq‚'

tl, oer‚h., ;snqfKa fmd,Sishla‌ fkdj" .=ínEhulehs úfõpk m< úh' m%foaYfha foaYmd,kfha kskaod iy.; n;ane,hka tys isá w;r lsisÿ widOdrKlula .ek idOdrKh bgqjQfha ke;'

ñkSuereï ia‌;%S ¥IK hg .eiQ Tjqka meñ‚,s lrkakg meñ‚ wh fmd,Sisfhka m,jd yeßh wjia:d rdYshls' meñ‚,a, oeñug meñ‚ mqoa.,hka ms<sno f;dr;=re wmrdOlrejkag okajd m%;sm%ydr iQodkï lrjd ;;ajh orekq lr ;snqfkao tl, fmd,sishhs'

kQßj;a; j;=wêldrjrhdf.a urKh isÿjkafka fuu m%jdyhg tfrysjkakg hdfuks'

w;fldgd;a Tyqf.a f.da,hkq;a kqßj;af;a isÿ lrk oej ixydrh .ek fmd,sishg lshkakg f.dia ksyd,a fmf¾rd kqß j;a; ;=<§u w;fldgd we;=¿ uerhskaf.a myr lEug ,la‌úh'

rdcldß l< flá ld,h ;=< fya fojrla‌ nrm;, f,i myr lEug ,la‌jqfKah'
 oer‚h., fmd,sishgo tjl jeú,s l¾udka; weu;s uyskao iurisxyg fï kskaodiy.; ia‌jrEmh ,sÅ;j oekqï§ ;snqks'kuq;a w;fldgdf.a n,hg ljqre;a lgmshd isá nj jd¾;d úh'

uerhska j;=wêldrjrhdj lmd urkafka bka wk;=rejh' tu urKh isÿl< ïf,aÉP wdldrh lsisfjl=g woyd.; fkdyelalls' Tyq w,a,df.k ksrej;a lr" mK ;sìh§u lmd" ryia‌ wjhj bj;afldg" leí r:hl msgqmi ;ndf.k uq¿ j;a; mqrdu m%o¾Ykh lr fï jf.a jev lf<d;a n,d.kak hk wk;=re yeÕùuo lr if;la isjqmdfjla f,i Tyqj urd oud ;snq‚'

isoaêfhka miqj oer‚h., fmd,sisfha ish,a,u udre lr hjd ;snqks' w;fldgd;a Tyqf.a f.da, mka;sh;a w;awvx.=jg .ekqfka l,lg miqh' w;fldgdf.a lismamq jHdmdrh lrf.k hk" Tyqf.a ifydaoßhf.a mq;d jk u;al=vq fpdaokd iys; wñ," ifydaorfhla‌ jQ lrdá Ydka;"fldKa‌v pñkao" rx.k" fíì" iqoaod we;=¿ l,a,sh úiska fuu wmrdOh isÿ lr ;snq‚'

fuu >d;kfhka miqj;a iqmqreÿ f,i th hg .ikakg Tyqg n,j;a yelshdjla ;snQ kuq;a jir 3 l wejEfuka fujeks wmrdO lrejkag ovqjï ,efnk jd;djrKhla wêlrKfha u;=ùu u; w;fldgd we;=¨‍ 18 fofkl=g urK o~qju kshu úh'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.