1500 කට ආරාධනා කළ කෝටි 500 ක් යන ඇමති දුවගේ අපූරු මඟුල මෙන්න


1500 lg wdrdOkd l< fldaá 500 la hk weu;s ÿjf.a wmQre uÕ=‍, fukak
wo meje;afjk ysgmq l¾Kdgl weu;s ck¾Odka frâäf.a Èh‚hf.a újdy ux.,Hh ms<sn|j fï jkúg u;fNaod;aul ;;ajhla we;sfj,d' ta tu ux.,Hhg úhoï lrk w;s úYd, OkialkaOh ksid' 

fï újdyh fjkqfjka bka§h remsh,a fldaá 500 la jeh lr we;s w;r ux.,Hh i|yd 1500 fofkl=g wdrdOkd lr ;sfnkjd lsh,;a jd¾;d fjkjd' uq,skau fï uÕ=‍, .ek wjOdkh fhduq jqfKa fï  újdyh fjkqfjka uqøKh l, rka wdf,ams; wdrdOkd m;%hla ksid'

tll  ñ, bka§h remsh,a 6000 la jk fï wdrdOkd m;%fha ;srhl  ùäfhdajla o we;=,;a'

ta jf.au fï  wdrdOkd m;%fha iïmq¾Kfhka u ßÈfhka ksul< .K foú ms,suhl=;a ;sfhkjd'

Èk y;la meje;afjk fï ux., W;aijfha Èk y; i|ydu ukd,sh fjkqfjka ñ,g f.k we;s ux., idß ixLHdj 20 la'

fï idß w;r ñ, wêl u  idßh bka§h remsh,a fldaá y;<syla'

ysgmq weu;sjrhd g fu;rï uqo,la ,enqKq wdldrh ms,snoj fidhdne,sh hq;= njhs fndfyda msßia mjikafka'

wdï wdoañ mlaIfha kdhl wrúkaoa flÊßjd,a o fï ms,sn| ish wm%idoh  m, l<d'

fï újdy ux.,Hh fï jkúg ck¾Odka frâäg wh;a remjdysks kd,sldjl úldYh jkjd'

ck¾Odka frâä wkjir m;,a lekSfï isÿùulg iellre  ù fmd,sia w;awvx.=fõ isá wfhla' Tyq fï jkúg bkafka wem u; ksoyiaj'
Wmqgd .ekSu ( www.rategossip.com
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.