කවුරුත් නොදන්නා දැනගත්තොත් පුදුම වෙන ලිංගික රහස් 15 ක් මෙන්න


ljqre;a fkdokakd oek.;af;d;a mqÿu fjk ,sx.sl ryia 15 la fukak
,sx.sl;ajh .ek l;d lrkjd lsh, lsõju iuyre ys;dú fï fudk ,Êcd ke;s jevlao lsh,' fndfyduhla ,xldfõ whf.a udkisl;ajh tfyufka' fï jf.a foaj,a we;a;gu f*ia nqla tflkaj;a ke;akï hdM¿jkaf.akaj;a oek.kak ´fka tajd fkfï' mdif,kau b.ekaúh hq;= foaj,a'

1& Y=l%dkq tla fldg tl l=vd fnfy;a lr,la ;ekqjfyd;a tyska oekg mD;=úfha ðj;ajk uq¿ ck.ykhu ks¾udKh l, yel' ^tla ,sx.sl tla ùul§ Y=l%dkq ñ,shk ;=k;a my;a w;r m%udKhla msg fjhs &

2& tla ,sx.sl tla ùul§ YÍrfhaka oykh jk lef,dßka m%udKh ishhlg;a wêlh'

3& ,sx.sl tla ùul§ msgjk Y=l%dkq j, fõ.h mehg ye;emau 28 lg;a jev jeä w;r th fuf;la fláÿr biõ odjlhka úiska ;nd we;s f,dal j¾;jkq;a wìnjd hkakls'

4& iajhka úkaokhl§ Y=l%dkq w.,a y;;a " úis y;r;a wikak ÿrla õysfohs'

5& ,sx.sl tlaùul§ msßï úis fofkl= ,nk ;Dma;shg iudk ;Dma;shla tla .eye‚fhl=g ,eìh yel'

6& wefußldfõ ðj;a jk msßñkaf.ka 80] fokd p¾ufÉokh lr we;'

7& idfmalaIj .; l, wjreÿ 40 g jeä ldka;djka wks;a ldka;djkag jvd iajhka úkaokfha fhfoahs'

8& ,sx.slj tlaùu ;=,ska udkisl wd;;sh ÿre jk w;r th YÍrfha reêr Odjkhg;a ysiroh iy fndfyduhla udkisl frda.j,g;a T!Iohls'

9& fndfyduhla ldka;dfjda wÿf¾§ ,sx.slj tl;= ùug leu;s whhs'

10& ishhg 85]la ldka;dfjda ;u iajdñhdf.a ,sxf.akaøsh l=uk m%udKfha tlla jQj;a tyska iekiSug m;ajkafkda fj;s'

11& tla i;shla we;=,;§ ldka;djla ;u ,sx.sl Ôú;h .ek wvqu ;rñka wehf.a hd¿jka mia fofkl=gj;a mjikq we;'

12& iajHkaúkaokhl§ ldka;djlg ñks;a;= 4 lska iqr;dka;hg m;aúh yels w;r ,sx.sl tlaúul§ ñks;a;= 10 ;a 20 ;a w;r m%udKhla .; fjhs'

13& ,sx.sl tla ùul§ idudkHfhka fhdakshla w.,a 4 l È.ska hqla;jk w;r mqreI ,sx.hla w.,a 6 la muK È.= fjhs'

14& ,sx.sl ld¾hl§ msßñfhl=f.a ,sxf.akaøsh Rcq ùug f;a ye§ foll muK reêrh wjYH fjhs''

15 & oekg mj;ajd we;s iólaIK wkqj .%Slhka jeäfhkau ,sx.slj tlajkakka jk w;r ta hqj,la j¾Ihlg 138 j;djls' wvqfjkau ,sx.sllj tla jkafkda cmka cd;slhka jk w;r ta hqj,la jirlg 45 ia j;djls'
Wmqgd .ekSu ( www.rategossip.com
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.