බඩගින්න වැඩිකමට පූසන් 14ක් එකිනෙකාවට ආහාරයට ගනිමින් මරාගෙන මැරුණු භයංකාර සිදුවීමක් - වීඩියෝ


nv.skak jeälug mQika 14la tlsfkldjg wdydrhg .ksñka urdf.k uereKq Nhxldr isÿùula - ùäfhda
´iag%ේ,shdfõ ksjil Ôj;a jqKq mQika 14la Tjqfkdjqkau wdydrhg .ekSfuka ñhf.dia ;sfnkjd'

fuu isoaêhg tu mQika uqyqK § we;af;a ksji ysñ ldka;dj úiska mQika 14 fokdg wdydr fkd§ ksjfia oud fodr.=¿ ,d hEu fya;=fjkqhs'

wdydr fkdue;sj Wi.skafka isá fuu i;=ka miqj tlsfkldj wdydrhg f.k we;s w;r bka b;sß ù we;af;a mQika fofofkla muKhs'

fuf,i mQika isrlr isák njg fmd,sishg ,enqKq f;dr;=rla u; Tjqka tys f.dia we;s kuq;a ta jk úg;a mQika 12la ksjfia ;ek ;ek ñhf.dia isg ;sfnkjd'
Wmqgd .ekSu ( www.citizen.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.