728x90 AdSpace

 • Latest News

  Wednesday, November 23, 2016

  බඩගින්න වැඩිකමට පූසන් 14ක් එකිනෙකාවට ආහාරයට ගනිමින් මරාගෙන මැරුණු භයංකාර සිදුවීමක් - වීඩියෝ

  nv.skak jeälug mQika 14la tlsfkldjg wdydrhg .ksñka urdf.k uereKq Nhxldr isÿùula - ùäfhda
  ´iag%ේ,shdfõ ksjil Ôj;a jqKq mQika 14la Tjqfkdjqkau wdydrhg .ekSfuka ñhf.dia ;sfnkjd'

  fuu isoaêhg tu mQika uqyqK § we;af;a ksji ysñ ldka;dj úiska mQika 14 fokdg wdydr fkd§ ksjfia oud fodr.=¿ ,d hEu fya;=fjkqhs'

  wdydr fkdue;sj Wi.skafka isá fuu i;=ka miqj tlsfkldj wdydrhg f.k we;s w;r bka b;sß ù we;af;a mQika fofofkla muKhs'

  fuf,i mQika isrlr isák njg fmd,sishg ,enqKq f;dr;=rla u; Tjqka tys f.dia we;s kuq;a ta jk úg;a mQika 12la ksjfia ;ek ;ek ñhf.dia isg ;sfnkjd'
  Wmqgd .ekSu ( www.citizen.lk
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: බඩගින්න වැඩිකමට පූසන් 14ක් එකිනෙකාවට ආහාරයට ගනිමින් මරාගෙන මැරුණු භයංකාර සිදුවීමක් - වීඩියෝ Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top