කොදෙව්වන්ට එක් ලකුණකින් වාර්තාවක් අහිමි වෙද්දි ලංකාව වසර 12කට පසු දෙවන වතාවටත් කළ දේ


fldfoõjkag tla ,l=Klska jd¾;djla wysñ fjoaÈ ,xldj jir 12lg miq fojk j;djg;a l< foa - Bfha ;rÕfha§ lsisfjl= wei fkd.egqKq iqúfYaIs isÿùï /ila
Y%S ,xldj ngysr bkaÈh fldfoõ yd isïndífõ w;r meje;afjk ;=kafldka l%slÜ ;rÕdj,sfha Y%S ,xldj yd ngysr bkaÈh fldfoõ lKavdhu w;r Bfha mej;s ;rÕfhka Y%S ,xld lKavdhug tla ,l=Kl ;shqKq chla ysñúh'

fuu ;rÕfha§ iqúfYaIS isÿùï /ilao jd¾;d úh'

Bfha ;rÕfha§ fldfoõ wdrïNl ms;slre túka ¨‍úia ish ux., Y;lh /ia lrñka ,l=Kq 148 jd¾;d lf<ah'

fldfoõjka fjkqfjka ux., Y;lh jd¾;d l< l%Svlhka w;r jeäu ,l=Kq jd¾;d l< l%Svlhska w;r f;jk ;ek túka ¨‍úiag ysñúh'

fuys m<uq yd fojk ia:dk ysñj ;snqfKa ux., Y;lfha§ ,l=Kq 158la /ial< tlaia udI,ag yd ,l=Kq 152 /ial< l%sia f.a,a yghs'

tfukau fldfoõjka 300 ¬ b,lalhla yUd.sh 30jk wjia:dj fuh jk w;r Tjqka b;sydifha lsis Èfkl ,l=Kq 300g jeä b,lalhla yUdf.dia ;rÕhla chf.k ke;'

tfukau tlaÈk ;rÕhl ÿjoaÈ oeù .sh l%Svlfhl=" jeäu ,l=Kq /ial< l%Svlhska w;r f;jk ;ek túka ¨‍úiag ysñjqKd'fuys m,uq ;ek ysñjqfka ,l=Kq 172la /ial< fâúâ fjdka¾g yd ,l=Kq 156la /ialr ÿjoa§ oeù .sh isïndífõ msf,a yeñ,agka ueiliaid yg fojk ;ek ysñúh'

tfukau Y%S ,xld lKavdhu tla ,l=Klska ;rÕhla ch.;a fojk wjia:dj fuh jkjd'óg fmr 2004 jif¾ oUq,af,a§ Tiag%ේ,shdj yd mej;s ;rÕhl§ Y%S ,xld lkavdhu tla ,l=Klska chf.k ;snqKd'

;jo tla ,l=Klska mrdch jQ ms,la /ial< jeäu ,l=Kq ixLhdjg ysñlï lSugo fldfoõjka fuys§ iu;a jqKd'fldfoõjka fuys§ lvq¨‍ 9la oeù ,l=Kq 329la /ia lsÍug iu;a jqKd'

Wmqgd .ekSu ( www.nethgossip.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.