මහා මාර්ගයේ අනතුරකින් පොලිස් නිලදාරියෙක් මියගිය නිසා ලංකාවේ අවුරුදු 11සිසුවෙක් ට්‍රැෆික් රෝබෝවක් හදයි


uyd ud¾.fha wk;=rlska fmd,sia ks,odßfhla ñh.sh ksid ,xldfõ wjqreÿ 11isiqfjla g%e*sla frdafndajla yohs
wfma rfÜ foaj,a w.h lrkjd kï fuh share lrkak
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.