දික්වැල්ලයි - කුසලුයි 100 පෙනි පෙනී පිටියෙන් යයි


Èlaje,a,hs - l=i¨‍hs 100 fmks fmkS msáfhka hhs
ngysr bka§h fldfoõ lKavdhug tfrysj oeka meje;afjk tlaÈk C%slÜ ;r.fha§ Y‍%S ,xld lKavdhu fjkqfjka l=i,a fukaäia w¾O Y;lhla jd¾;d l<d' Bg fmr Okxch o is,ajd iy ksfrdaIka Èlaje,a, o w¾O Y;l jd¾;d lsÍu úfYaI;ajhla'

ksfrdaIka Èlaje,a, ,l=Kq 94 la ,nd isáh§ oeù .sfha ish ux., Y;lh wdikakhg meñfKñka' l=i,a fukaäiao oeù .sfha ,l=Kq 94 la ,nd isáh§hs'

Y‍%S ,xld lKavdhu óg fkdfnda fõ,djlg fmr mkaÿjdr 42 la wjidkfha lvq¨‍ 4la oeù ,l=Kq 260la /ialrf.k isáhd'
Wmqgd .ekSu ( www.nethnews.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.