ඕනම කළු කෙල්ලෙක් විනාඩි 05න් ලස්සන කරන ක්‍රමයක් මෙන්න පිස්සු හැදෙනවා


´ku l¿ fl,af,la úkdä 05ka ,iaik lrk l%uhla fukak msiaiq yefokjd 
fïlma odmqjyu fl,af,da ,iaik keye lsõfjd;a lkg folla .y,d fïl fmkakmka
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.