මාධ්‍යවේදී ලසන්තව මැරුවේ තමන් බව සටහන් කර හමුදාවේ හිටිය කෙනෙක් බාල්කයේ එල්ලිලා - (Video)


udOHfõ§ ,ika;j uerefõ ;uka nj igyka lr yuqodfõ ysáh flfkla nd,alfha t,a,s,d - ^Video&
udOHfõ§ Lasantha wickrematunge >d;kh lf<a ;uka nj mjiñka ,smshla ,shd ;nd hqo yuqodfõ úY%dñl n,h,;a ks,Odßfhl= wo w¨‍hu f.< je<,df.k ishÈú ydkslrf.k ;sfnkjd'

lE.,a, fmd,sish i|yka lf<a lr~qmk - foyssmsáh m%foaYfha mÈxÑ fudyq 52 yeúßÈ ;sore msfhl= jk njhs'

,ika; úl%u;=x. >d;khg wod<j w;awvx.=jg f.k isák nqoaê wxY ks,Odßhd jk u,skao Wo,d.u ksoyia lrk f,i;a fuu ,smsh nqoaê wxYhg Ndr§ug lghq;= lrk f,i;a" Tyq tu ,smsfhka b,a,d we;s njhs fmd,Sish i|yka lf<a'

Tyqf.a ksjfia uq¿;ekaf.hs jy,fha nd,alhl khsf,daka ,Kqjla wdOdrfhka fuu úY%dñl yuqod ks,Odßhd f.< je<,df.k we;s w;r" mYapd;a urK mÍlaIKh lE.,a, uyfrdayf,a§ isÿlr ;sfnkjd
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.