ලංකාවේ කතකට තිරිසන් විදියට පහරදෙන වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයේ පැතිරෙයි (Video)


,xldfõ l;lg ;sßika úÈhg myrfok ùäfhdajla wka;¾cd,fha me;sfrhs ^Video&මේ අපේ රටේ කාන්තාවක්. නැ මහත්තයා නැ කියනවා. ගෘහ සේවයේ රැකියාවෙ එවන විට ඹබ ඹබෙ බිරිද ගැන දෙවරක් හිතන්න. අරාබි 90%මිනිස්සුන්ට හිතක් පපුවක් නොමැත.
Posted by විහාරමහා දේවි පරපුර viharamahadavi parapura on Thursday, June 23, 2016
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.