728x90 AdSpace

 • Latest News

  Saturday, October 8, 2016

  කෝච්චියට බෙල්ල තියන්න කළින් මාතර තරුණයා රේල්පාර ගාව ඉඳගෙන ගහපු සෙල්ෆිය කාටද යවලා - (Video)

  fldaÉÑhg fn,a, ;shkak l<ska ud;r ;reKhd f¾,amdr .dj b|f.k .ymq fi,a*sh ldgo hj,d - ^Video&
  ud;r ld,sodi m‍%foaYfha§ Bfha ^8&ÿïßhg mek Èú kid.;a ;reKhd urKhg fmr ish f*ianqla .sKqfï wjika igyk ;nñka urKh ms<sn|j bÕs m, lr,d'

  tys i|yka jkafka —uf.a uq¨‍ ðúf;au tmd fj,d ;sfhkafka'wo ux ðj;a fjk wka;su oji fjkak mq¨‍jka'ta;rug uf.a uq¨‍ Ôúf;au ug tmd fj,d'˜ f,ihs' fï ;sfhkafka tl'
  ta jf.au Tyq ñ;=frl=g uefrkak fudfyd;lg l,ska f¾,amdr Wv .dj b|f.k .;a; fi,a*shla hj,d ;sfhkjd'


  l=reKE., m%foaYhg hEug flala f.k taug ud;r meñK we;s fuu ;reKhd fma‍%u in|;djla uq,alr .ksñka Èú kidf.k we;s njhs mejfikafka'

  Tyq ÿïßhg mksk wjia:dj CCTV ùäfhdajl igykaj ;snq wdldrhhs fï''  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: කෝච්චියට බෙල්ල තියන්න කළින් මාතර තරුණයා රේල්පාර ගාව ඉඳගෙන ගහපු සෙල්ෆිය කාටද යවලා - (Video) Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top