කෝච්චියට බෙල්ල තියන්න කළින් මාතර තරුණයා රේල්පාර ගාව ඉඳගෙන ගහපු සෙල්ෆිය කාටද යවලා - (Video)


fldaÉÑhg fn,a, ;shkak l<ska ud;r ;reKhd f¾,amdr .dj b|f.k .ymq fi,a*sh ldgo hj,d - ^Video&
ud;r ld,sodi m‍%foaYfha§ Bfha ^8&ÿïßhg mek Èú kid.;a ;reKhd urKhg fmr ish f*ianqla .sKqfï wjika igyk ;nñka urKh ms<sn|j bÕs m, lr,d'

tys i|yka jkafka —uf.a uq¨‍ ðúf;au tmd fj,d ;sfhkafka'wo ux ðj;a fjk wka;su oji fjkak mq¨‍jka'ta;rug uf.a uq¨‍ Ôúf;au ug tmd fj,d'˜ f,ihs' fï ;sfhkafka tl'
ta jf.au Tyq ñ;=frl=g uefrkak fudfyd;lg l,ska f¾,amdr Wv .dj b|f.k .;a; fi,a*shla hj,d ;sfhkjd'


l=reKE., m%foaYhg hEug flala f.k taug ud;r meñK we;s fuu ;reKhd fma‍%u in|;djla uq,alr .ksñka Èú kidf.k we;s njhs mejfikafka'

Tyq ÿïßhg mksk wjia:dj CCTV ùäfhdajl igykaj ;snq wdldrhhs fï''Loading...

No comments:

Powered by Blogger.