අත්ලාන්තික් නගරය යනු ගිලා බැස ගිය ලංකාවදැයි සැකයක් (Video)


w;a,dka;sla k.rh hkq .s,d nei .sh ,xldjoehs ielhla ^Video&
fmdïfmhs lshkafka w;=reoka jqK k.rhla' kuq;a ta jf.au ;j;a k.rhla ms<sn| f;dr;=re fï jk úg jd¾;d fjkjd' fuu k.rh;a fkdúi÷Kq wìryia w;rg tl;= ù ;sfnkjd' Atlantic Underwater City

wms fï lshk w;a,dka;sla k.rh msysgd ;snQ ia:dkh fndfyda msßilg .eg¨‍jla ù ;sfnkjd' w;a,dka;sla k.rh fnd,Súhdfõ wka§ia l÷lrhg wdikakj ;sfnk we,aámaf,dakdj, msysgd ;snQ njg ì%;dkH rdclSh .=jka yuqodfõ PdhdrEm Ys,ams fÊ'tï' we,ka mjid ;sfnk w;r w;a,dka;sla jdiSka úYsIag .Dy ks¾udK YS,amSka f,i yd bkaðfkarejka f,i lghq;= lr ;sfnk njg maf,afgda úiska y÷kajd § ;sfnkjd'

tfukau Tyq ;jÿrg;a mjik wdldrhg w;a,dka;sla k.rfha ud,s.d" jrdh" foajia:dk yd ;gdx. msysgd ;sî we;'

;jo WKqiqï iy isis,a c,fhka hq;= c, u,a" úYd, fNdackd.dr" mdIdK ì;a;s iqúYd, ukaÈrj, ;sî ;sfhkjd'

kuq;a fuu ish,a, yd n,k úg w;a,dka;sla ¥m; lshkafka Y%S ,xldj nj fmkS hk w;ro w;S;fha Y%S ,xldj b;d ÈhqKq rgla fukau tys fldgila .s,d nei we;s njg;a u;hla mj;skjd'

fgd,ñf.a f,dal is;shug wkqj Y%S ,xldj b;d úYd, N+ñhls' kuq;a wo jk úg th b;d l=vd fldgila nj ´kEu flkl=g oel n,d .ekSug muKla fkdj f;areï .ekSugo mq¿jk'Loading...

No comments:

Powered by Blogger.