හඟුරන්කෙත ජනක රුසියානු ජාතිකයෙකුගේ වාර්තාවක් බිඳදමින් ගිනස් වාර්තා තැබූ හැටි (VIDEO)


yÕ=‍rkafl; ckl reishdkq cd;slfhl=f.a jd¾;djla ì|oñka .skia jd¾;d ;enQ yeá ^VIDEO&
f,dj Yla;su;au o;a fom<g ysñ .skia jd¾;dj Guinness World Record ysñlr .kak oekg reishdkq cd;slfhl= ;nd ;sfhk jd¾;dj y.=rkafl; ckl ldxpk uqokakdhl uy;d úiska ìo oeuqjd'

ta úkdähl ld,hla ;=< o;a j,ska w,a,df.k ñ'ó' 12 hlv lïì 20la keùu u.ska'

óg fmr fï jd¾;djg ysñlï lshmq reishdkq cd;slhd ysi wdodrfhka lïì 12la keùfuka jd¾;djla ;enqjd'

fldfydu jqk;a wo fudaor jrdh uyfmd< mqyqKq uOHia:dkfha§ jrdh yd kdúl lghq;= wud;H w¾cqk rK;=x. we;=¿ .skia jd¾;dj ms<sno ks,OdÍka yd l%Svd wud;HxY ks,OdÍka bÈßfha§ ldxpk uqokakdhl úiska fuu kj jd¾;dj msysgjkq ,enqjd'

fï jd¾;dj ;enQ yeá my;ska n,kak…
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.