728x90 AdSpace

 • Latest News

  Tuesday, October 18, 2016

  කවීෂා අනතුරට ලක්වුණේ සාදයකට ගොස් එන විටද – මහේෂි මධුසංඛා කවීෂාගේ අවසන් ගමනට පෙර කරුණු කියයි (VIDEO)

  lùId wk;=rg ,lajqfKa idohlg f.dia tk úgo - ufyaIs uOqixLd lùIdf.a wjika .ukg fmr lreKq lshhs ^VIDEO&
  lùId wfhaIdksf.a urKh iïnkaOfhka úúo lgl;d fï jk úg;a me;sr hñka ;sfnkjd'

  weh idohlg iyNd.Sù meñfKñka isáh§ fï wk;=r jQ njhs we;euqka mjikafka'

  fï iïnkaOfhka lreKq meyeÈ,s lrñka rx.k Ys,amskS ufyaIs uOqixLd f*ianqla fj; iÔùj lreKq meyeÈ,s lr ;sfnkjd'

  tÈk rd;%sfha lùId idohlg iyNd.S jQ njg me;sfrk wdrxÑ wi;H njhs weh mjikafka'

  weh iu. jdykfha ;j;a wfhl= isá njg me;sfrk wdrxÑ o úYajdi l< fkdyels njhs wehf.a woyi jkafka'

  ;uka fujeks wjia:djlg ,la jqjfyd;a ;ukao idohlg f.dia

  lùId Ôj;=ka w;r fkdue;s ksid wmydi fkdlrk f,ihs weh b,a,d isákafka'

  lùId urKhg m;ajQ nj ;uka úYajdi fkdlrk nj lshk ufyaIs weh Ôj;=ka w;r isák nj ;ju;a ;uka úYajdi lrk nj mjikjd'

  ufyaIs uOqixLdf.a m%ldYh my;ska kerôh yelshs'


  මහේෂි මධුසංඛාගේ ප්‍රකාශය
  මහේෂි මධුසංඛාගේ ප්‍රකාශය
  Posted by gossip lanka on Tuesday, October 18, 2016
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: කවීෂා අනතුරට ලක්වුණේ සාදයකට ගොස් එන විටද – මහේෂි මධුසංඛා කවීෂාගේ අවසන් ගමනට පෙර කරුණු කියයි (VIDEO) Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top