සංගක්කාර ආසන්නයට තවත් ක්‍රීඩකයෙක් පැමිණෙයි (VIDEO)


ix.laldr wdikakhg ;j;a l%Svlfhla meñfKhs ^VIDEO&
tlaÈk ;r. y;rl§ msg msg Y;l jd¾;d lrñka YS‍% ,xldfõ l=ud¾ ix.laldr msysgqjd we;s jd¾;dj wdikakhg meñŒug mdlsia;dk lS‍%vl ndn¾ widï iu;a ù isákjd'

ta" ngysr bka§h fldfoõ lKavdhu iu. mej;s tlaÈk ls‍%lÜ ;r. ;=fka§ Y;l 3 la /ialr .ksñka'

Bfha ^05& rd;s‍%fha mej;s 3 jk ;r.fha§ o mdlsia;dkhg ,l=Kq 136 l chla w;alr foñka Tyq Y;lhla /ial<d'

;r. 3 lska iukaú; ;r.dj,shl§ msg msg Y;l 3 la /ia l< f,dj 8 jk ms;slrejd f,io ndn¾ widï jd¾;d w;rg tla jqKd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.