කවීෂා අනතුරට ලක්වුණේ සාදයකට ගොස් එන විටද – මහේෂි මධුසංඛා කවීෂාගේ අවසන් ගමනට පෙර කරුණු කියයි (VIDEO)


lùId wk;=rg ,lajqfKa idohlg f.dia tk úgo - ufyaIs uOqixLd lùIdf.a wjika .ukg fmr lreKq lshhs ^VIDEO&
lùId wfhaIdksf.a urKh iïnkaOfhka úúo lgl;d fï jk úg;a me;sr hñka ;sfnkjd'

weh idohlg iyNd.Sù meñfKñka isáh§ fï wk;=r jQ njhs we;euqka mjikafka'

fï iïnkaOfhka lreKq meyeÈ,s lrñka rx.k Ys,amskS ufyaIs uOqixLd f*ianqla fj; iÔùj lreKq meyeÈ,s lr ;sfnkjd'

tÈk rd;%sfha lùId idohlg iyNd.S jQ njg me;sfrk wdrxÑ wi;H njhs weh mjikafka'

weh iu. jdykfha ;j;a wfhl= isá njg me;sfrk wdrxÑ o úYajdi l< fkdyels njhs wehf.a woyi jkafka'

;uka fujeks wjia:djlg ,la jqjfyd;a ;ukao idohlg f.dia

lùId Ôj;=ka w;r fkdue;s ksid wmydi fkdlrk f,ihs weh b,a,d isákafka'

lùId urKhg m;ajQ nj ;uka úYajdi fkdlrk nj lshk ufyaIs weh Ôj;=ka w;r isák nj ;ju;a ;uka úYajdi lrk nj mjikjd'

ufyaIs uOqixLdf.a m%ldYh my;ska kerôh yelshs'


මහේෂි මධුසංඛාගේ ප්‍රකාශය
මහේෂි මධුසංඛාගේ ප්‍රකාශය
Posted by gossip lanka on Tuesday, October 18, 2016
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.