ගණේමුල්ල පොලීසිය කළ කැතවැඩකින් ගමක් කැළඹෙයි (VIDEO)


.fKauq,a, fmd,Sish l< le;jevlska .ula le<fUhs ^VIDEO&
Bfha ? 7;a 7'30;a w;r .fKauq,a, fnd,a,g m%foaYfha ksjil fufyldr ;reKfhla lfâlg weú,a,d' ‍| Ganemulla Police

ta f.ysñhdf.a oekqj;a lsÍu u; f.org mdka r;a;,hla f.khkakg'

lfâ biairy Tyq bkak fldg ;%sfrdao r:hlska wdmq ;=kafofkla tljru myr§,d ;%sù,a tlg nf,ka od.kak yo,d'

ta fj,dfõ fï ;reKhd fkdakd lsh,d lE.y,d ;sfhkjd'

ta tlalu .fï wh jgfj,d fï kdÿkk mqoa.,hka ;=kafokd jf.au ;%sfrdao r:h;a ;uka Ndrhg .;a;d'

.ïu fmd,sia yÈis weu;=ï tallhg;a fï .ek oekqï §,d'

ál fõ,djlska .fKauq,a, fmd,sia ia:dkdêm;sjrhd we;=¿ fmd,sia ks,OdÍka Ôma r:hlska t;g wdjd'

ta fj,dfõ ;uhs wkdjrKh jqfka ;%sù,a tflka wdmq ;=kafokd;a fmd,Sisfha wh lsh,d'

ta wh fmd,sia ia:dkdêm;sjrhdg lsõfõ'

fï ;reKhd.dj yeÿkqïm;la ;snqfka ke;s ksid ;%sù,a tfla odf.k wrf.k hkak yeÿjd lsh,d'

yenehs fnd,a,g .fï wh lshkafka ta ;reKhdf.a ksfjia ysñhkaf.ka weyqjd kï fï ;reKhdf.a ish¨‍ úia;r ;sfhkjd lsh,hs'

yeÿkqïm;la fkd;snqKq jrog fyú,a,la ne,s,a,la ke;sj fydogu myr§,d ;%sù,a tll odf.k meyer.kak yomq tl jrola lsh,;a .ïuq fmd,Sishg fmkakqjd'

ta fldfydujqk;a wka;sug fmd,Sisfha ;=kafokdj;a fír.;a;= fmd,sia ia:dkdêm;sjrhd ta wh wdmq ;%sù,a tl;a wrf.k t;kska msgfj,d .shd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.