අවුරුද්දක් තිස්සේ ලෙඩ ඇඳේ ඉන්න ඉෂාන්ට උපකාර කරන්න ලසිත් මාලිංග කැමැත්ත පලකරයි (VIDEO)


wjqreoaola ;siafia f,v wef|a bkak bIdkag Wmldr lrkak ,is;a ud,sx. leue;a; m,lrhs ^VIDEO&
wïn,kaf.dv .,f.dv kj Pkmofha mÈxÑj jhi wjqreÿ 18la jk bIdka l=udrg Ishan Kumara w;afj,d ;sfhk brKu .ek  Gossip King wms Thd,j Bfha ^25& oekqj;a l<d'

2015 jif¾ PQ,S udfia ojil ;re‚hla Èyd n,mq isoaêhlg mqoa.,hska y;rfofkla tl;=fj,d fmd,a,lska ysig myr§u ksid wjqreoaolg jeä ld,hla bIdka bkafka f,v wef|a'

bIdkaj iqj lr.kak thdf.a wïuhs ;d;a;hs fokaku yq.la ÿla uykaisfjkjd' ta;a thd,g yq.la uqo,a wvqmdvq;a ;sfhkjd lsh,d Bfha ^25& thd,d wmsg lsõjd'

b;sx Tkak Gm, lrmq fï mqj; oelmq ,is;a ud,sx. bIdka l=udrg Woõ Wmldr lrkak leue;a; m, l<d'

fï ms<snoj wms Thd, bÈßfha§ oekqj;a lrkak iQodkï…''
fï .ek óg l<skam, l< mqj; my;ska n,kak…'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.