කවීෂා අයේෂාණිගේ අවසන් රාත්‍රිය 'කොළඹ හෝටලයේ ගතවූ හැටි' පළමුවරට සටහන් කෙරේ(VIDEO)


lùId wfhaId‚f.a wjika rd;%sh zfld<U fydag,fha .;jQ yeáz m<uqjrg igyka flf¾^VIDEO&

lùId  wfhaId‚ rx.k Ys,ams‚h wk;=rg ,lajQ ojfia f;dr;=re /ila ms<sn|j i;s wka; cd;sl mqj;am;la jd¾;d lr ;sfnkjd'

lúId iqmqreÿ mßÈ ;u ujg ÿrl:k weu;=ula‌ ,nd§ tÈk ÿl iem úuiQ njhs tys i|yka jkafka'

bkamiq weh tÈk rd;%sfha iyNd.sùug ;snQ W;aijhlg hEu i|yd wjYH we÷ula‌ ñ,§ .ekSug ksjiska msgj f.dia ;sfnkjd'

fudag¾ r:fha úry .S;hla‌ wik whqre ùäfhda lr ;u uqyqKq fmd;g oud we;af;a weh ta w;rhs'Kawadakawat mama ne obe denetata kaduleli genalla.....
Posted by Kaveesha Ayeshani on Saturday, October 15, 2016
lúId tÈk rd;%sfha meje;s W;aijhg iyNd.s ùu i|yd kqf.af.dv isg fld<U foig meñ‚fha ;u fudag¾ r:fhks'

tu W;aijh mej;=fKa fld<U m%Odk fydag,hl jk w;r úúO lEu j¾. iy úfoia‌ u;ameka uÈ fkdfjkak tys ;snQ njhs tu mqj;am; i|yka lr we;af;a'

meñ‚ msßi tajdfha ri n,ñka úfkdao jQ w;r mdkaor ;=k miqù ;snqK;a W;aijh wjika fkdjqkq njhs mejfikafka'

tys isá iefjdu mdfya ^ia‌;%S mqreI fNaohlska f;drj& u;ameka mdkh lrñka úfkdao jQ w;r lúId ieuf.ka iuqf.k ksfji fj; n,d msg;aj f.dia ;sfnkjd'

weh wk;=rg ,laj we;af;a bka wk;=rejhs'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.