Tuesday, October 18, 2016

බුකිය කළඹන වීඩියෝවට සජිත් පිළිතුරු දෙන ගමන් දිගින් දිගටම කරන දෙයක් කියයි - (Video)


nqlsh l<Uk ùäfhdajg ið;a ms<s;=re fok .uka È.ska È.gu lrk fohla lshhs - ^Video&
yïnkaf;dg m%foaYfha /lshd úrys; mqoa.,hka lsysm fofkl=g /lshd ,ndÈug ksjdi yd bÈlsßï wud;H ið;a fma%uodi uy;d lghq;= lrk wdldrh oelafjk ùäfhdajla fya;=fjka Tyq ms<sn|j fï jk úg iudc cd, weiqfrka oreKq úfõpkhla t,a, fjñka mj;shs'

flfia fj;;a ;ukag t,a, jk fpdaokd i|yd wud;Hjrhd ish f*ianqla .sKqfuka m%;spdr oelaùh' Tyq mjikafka ish pß;h yd ku >d;kh lsÍug W;aidy lrk mqoa.,hskag ish yo m;=f,ïu wdorh lrk nj;a È.ska È.gu ;ukag kskaod lrk f,ihs'

tfiau ;ukag fm!oa.,sl wxYh u.ska ,enqK /lshd fjkqfjka /lshd úrys;jQjka fh§ùug lghq;= l< nj;a yïnkaf;dg m%foaYfha úYd, /lshd úhqla;shla mj;sk nj;ah'පෝලිම් බූත් වල හිටියටයි, රැස්වීම් සංවිධානය කරාටයි, බැහැගෙන වැඩ කලාටයි ජොබ් දෙන ඇමතිලා. උසනම් සිකුරිටි උස මදි නම් කම්කරු.
Posted by Poddamama Podda on Sunday, October 16, 2016

wkq.%dylhka

Loading...