පියුමි හංසමාලි සැමියා ගැන කතා කරයි(VIDEO)


mshqñ yxiud,s ieñhd .ek l;d lrhs^VIDEO&
mshqñ yxiud,s ‘ñia taIshd fkdan,a laúka’ ;r.hg fï jk úg iyNd.S fjñka isákjd'

fï ;r.h meje;afjkafka ue‍f,aishdfõ §'

wka;¾cd;slj ixúOdkh lrk fujeks rE /ðk ;r.j,g ,xldfõ kï ks¾foaY jkafka i,a,sj,g njhs we;euqka mjikafka'

fuu ;r.hg ,xldfjka msg;aùug fmr ta iïnkaOfhka mshqñ mqj;am;lg woyia olajd ;snqkd'

tys§ weh ;u iajdñ mqreIhd ms<sn|j o woyila olajd ;snqKd'
f.dvla wh i,a,s §,d ;uhs Th ;rf.g hkafka' iuyr wh tfya .syska ;rf.a ch.%yKh l<d lsh,d ,laI y;rla myla úhoï lr,d lsre<;a wrka tkjd' ug kï f,dl= i,a,shla kE' idudkH .Eksfhla' uu kï wks;a wh jf.a f,dl= i,a,sldr uy;a;fhla tlal fkfï újdy fj,d bkafka' ta ksid ug i,a,s úhoï lr,d ;r.j,g iyNd.s fjkak j;alula kE' —hkqfjka mshqñ i|yka lr ;snqKd'

fï w;r fï jkúg ‘ñia taIshd fkdan,a laúka’ ;r.fha ùäfhdajla weh iudc cd, fj; tlalr ;snqKd'

th my;ska kerôh yelshs'


Posted by Piumi Hansamali on Tuesday, October 18, 2016
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.