බුකිය කළඹන වීඩියෝවට සජිත් පිළිතුරු දෙන ගමන් දිගින් දිගටම කරන දෙයක් කියයි - (Video)


nqlsh l<Uk ùäfhdajg ið;a ms<s;=re fok .uka È.ska È.gu lrk fohla lshhs - ^Video&
yïnkaf;dg m%foaYfha /lshd úrys; mqoa.,hka lsysm fofkl=g /lshd ,ndÈug ksjdi yd bÈlsßï wud;H ið;a fma%uodi uy;d lghq;= lrk wdldrh oelafjk ùäfhdajla fya;=fjka Tyq ms<sn|j fï jk úg iudc cd, weiqfrka oreKq úfõpkhla t,a, fjñka mj;shs'

flfia fj;;a ;ukag t,a, jk fpdaokd i|yd wud;Hjrhd ish f*ianqla .sKqfuka m%;spdr oelaùh' Tyq mjikafka ish pß;h yd ku >d;kh lsÍug W;aidy lrk mqoa.,hskag ish yo m;=f,ïu wdorh lrk nj;a È.ska È.gu ;ukag kskaod lrk f,ihs'

tfiau ;ukag fm!oa.,sl wxYh u.ska ,enqK /lshd fjkqfjka /lshd úrys;jQjka fh§ùug lghq;= l< nj;a yïnkaf;dg m%foaYfha úYd, /lshd úhqla;shla mj;sk nj;ah'පෝලිම් බූත් වල හිටියටයි, රැස්වීම් සංවිධානය කරාටයි, බැහැගෙන වැඩ කලාටයි ජොබ් දෙන ඇමතිලා. උසනම් සිකුරිටි උස මදි නම් කම්කරු.
Posted by Poddamama Podda on Sunday, October 16, 2016
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.