දුෂණයට ලක් වුණු ගුවන් සේවිකාව ගැන ඇගේ පියා කියන කතාව (Video)


ÿIKhg ,la jqKq .=jka fiaúldj .ek wef.a mshd lshk l;dj ^Video&
Bfha rd;%sfha je,slv l,m¨‍jdj m%foaYfha kjd;ekl isá .=jkafiaúldjla n,y;aldrlï l, mqoa.,fhla je,slv fmd,sish u.ska w;awv.=jg f.k we;'

wod< ;re‚h l+,S ksjil ;ksju jdih lr we;s w;r" rd;%S jev ksudfjka miq meñK rd;%S wdydrh f.k kskaog hk w;f¾ f.org we;=¿ jQ mqoa.,fhl= wehg urŒh ;¾ck t,a, fldg n,y;aldrlï lr we;'

jßka jr úúO w;jrhka isÿ lr wjidkfha wehf.ka rka wdNrK iy uqo,a b,a,d we;s w;r" ta wjia:dfõ§ Wmdh ud¾.fhka fíreK weh jeisls,shg hdug wjYH nj mjid f.dia fmd,sishg ÿrl:k weu;=ula ,nd § ;sfnkjd'

ta wjia:dfõ§ jyd l%shd;aul jQ je,slv fmd,sisfha wmdrdO wxYfha ia:dkdêm;s W'fmd,sia mÍlaIl msh,a .=K;s,l uy;d uqrixpdr i|yd fhdojd ;snQ fmd,sia r: tu ia:dkhg le|jd we;' miqj f.a ;=, isá wod, mqoa.,hd fmd,sish úiska fldgqlrf.k we;s w;r" Tyq l¿;r m%foaYfha mÈxÑ 32 yeúßÈ mqoa.,fhls' Tyqj wo wêlrKhg bÈßm;a lsÍuh kshñ;h'

Tyq ta wi, msysá bÈlsÍï ia:dkhl fiajh lrñka isák w;r" wod, ;re‚h hk tk fj,djka iy weh ;ksj jdih lrk njg ;yjqre lrf.k fuu wmrdOh isÿ lr we;'

fuys§ je,slv fmd,isfha fmd,sia ierhka 56256 fudydka" fmd'fld 38723 rxð;a"fmd'fld 59724 .dñŒ"fmd'fld 32560 fmf¾rd"fmd'fld 78090 ùr;=x. hk ks,OdÍka wod, fufyhqug iyNd.S ù we;'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.