ජනපති පුත් දහම් සිරිසේනගේ PSD ආරක්ෂාව ඉවතට?


ckm;s mq;a oyï isßfiakf.a PSD wdrlaIdj bj;g @ 
ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;df.a mq;Kqjka jk oyï isßfiakf.a wdrlaIdjg isá ckdêm;s wdrlaIl wxYfha ^PSD& wdrlaIlhska bj;a lsÍug lghq;= lr we;s njg m%isoaO fjí wvúhla jk Colombo Telegraph jd¾;d lr isákjd'

tu jd¾;dfõ jeäÿrg;a i|yka jkafka myq.sh Èfkl isÿjQ isoaêhla fuf,iska wdrlaIlhska bj;a lsÍug fya;=ù we;s njhs'

fï tu fjí wvúh m<lr we;s jd¾;djhs'''''

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.