පෙම්වතාට ‘වඩාත් ලංවූ වරදට‘ ඉන්දුනීසියාවේ තරුණියන් පිරිසක් කෝටු මස් කරලා (PHOTOS/VIDEO)


fmïj;dg ‘jvd;a ,xjQ jrog‘ bkaÿkSishdfõ ;re‚hka msßila fldagq uia lr,d ^PHOTOS$VIDEO&
;u fmïj;dg jvd ,xjQjd lshd ;re‚hlg ovqjï ÿka yolïmd lrk mqj;la bkaÿkSishdfjka jd¾;d jkjd'

ta bkaÿksishdfõ wdla kï m<df;ka'

;u fmïj;dg jvd;a ,xjQ jro ksid fldgqjla$fõje,la jeks hulska wehg 23 j;djla myr§ ;sfnkjd'

fuu myr§u ksid ;re‚h fõokdfjka le.ik whqre PdhdrEm fj, oelafjkjd'

wdla kñka y÷kajk fuu m<df;a Ißhd kS;sh l%shd;aulhs'

bkaÿkSishdfõ Ißhd kS;sh l%shd;aul jk tlu m<d;o wdla m%foaYhhs'

tu ksid lido fkdne£ fcdavqjlg ,Õ wY%shla mj;ajd .; fkdyelshs

ism je,|.;a ;j;a fcdvq 6la fuÈk o~qjug ,lafj,d'

ovqjfuka miq fudjqka ish¨‍ fokdu frday,a .; lr ;sfnkjd'Loading...

No comments:

Powered by Blogger.