අහිංසක මනුස්සයෙකුට ගහපු චිලී මාංචු එක්ක හිරේ ගිය හැටි - Photos


wysxil ukqiaifhl=g .ymq Ñ,S udxpq tlal ysf¾ .sh yeá - Photos

mqoa.,fhl=g myr§fï fpdaokdj u; wo fmrjrefõ fmd,Sishg NdrjqKq .dhl Ñ,S ,nk 25 jeksod olajd rlaIs; nkaOkd.dr .; lsÍug lvqfj, ufyaia;%d;a Oïñl fyaumd, uy;d ksfhda. l<d'

Tyq ;ukaf.a ku fjkia lrñka Ñ,S ;s,xl f,i fmkS isáh;a Wmamekak iy;slfha we;af;a fjf<of.dv m;srf.a fkdfyd;a ;s,xl ú¥I f,ihs wêlrK jd¾;dlrejka wmfj; f;dr;=re jd¾;d lr isáfha'‍

fï Tyq wêlrKhg /f.k hk wjia:dfõ PdhdrEmhs'''''


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.