කිරුළු පළදින්න මැලේසියා ගිය පියුමි සෙල්ෆිත් අරන් හිස් අතින් ලංකාවට එයි - Photos


lsre¿ m<Èkak uef,aishd .sh mshqñ fi,a*s;a wrka ysia w;ska ,xldjg ths - Photos
Miss & Mrs Asia Noble Queen International 2016 fjkqfjka iyNd.S jkakg uef,aishd .sh mshqñ yxiud,sg thska ysñù we;af;a 8jk ia:dkhhs'

lsre< Èkd.kakd woyi we;sj weh tys .sh;a oelajQ oialï wkqj 8jk ia:dkh ysñjQ weh ,xldj n,d fï jk úg msg;aj ;sfnkjd'

fuu ;rÕdj,shg wxY folla we;=<;ajQ w;r tu wxY fol i|ydu iyNd.sù isáfha ;r.ldßkshka 19la muKla njhs jd¾;d jkafka'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.