සික්ස් පැක් එක්ක ඇඟ හදාගෙන රටම කතාවුණු නුවර දොස්තර පණ්ඩුල, මුස්ලිම් ආගම වැළදගත් කතාව - Photos


islaia mela tlal weÕ yodf.k rgu l;djqKq kqjr fodia;r mKavq," uqia,sï wd.u je<o.;a l;dj - Photos
islaia mela tlal weÕ yodf.k rgu l;djqKq kqjr fodia;r mKavq," uqia,sï wd.u je<o.;a l;dj 
miq.sh Èk lsysmh mqrd f*ianqla Tiafia uykqjr uy frdayf,a fiajh lrk lvjiï ffjoHjrfhl= ms<sn|j mqj;a jd¾;d jqKd Tng u;l we;s' tu mqj;a jd¾;dfjoa§ hï cd;s fNaohla we;slsÍfï wruq‚ka msßila úiska fuu ffjoHjrhd uqia,sï wd.u je<|f.k we;s njg mqj;a ujñka PdhrEm lsysmhla m%isoaO lr ;snqKd'

fï ms<sn|j fidhd ne,Sfï§ oek.kakg ,enqfKa ffjoHjrhd iuÕska wukdmfhka isák msßila Tyqf.a PdhdrEm ixialrKh lr m<lr tajdg uqia,sï Pd;slhska m<Èk f;dmams Photoshop uÕska tl;= lr we;s njhs'

fï ksid mKavq, kï fuu ffjoHjrhd oeä wmyiq;djg m;aj we;s w;r Tyqf.a f*ianqla .sKqfïo fï iïnkaOfhka wi;=g m<lr ;snqKd'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.