ඊයේ තිබ්බ ඩිල්ෂාන්ගේ උපන්දින සාදය (Photos)


Bfha ;sín ä,aIdkaf.a WmkaÈk idoh ^Photos
<Õ§ cd;Hka;r l%slÜ msáfhka iuq.;a; ;s,lr;ak ä,aIdkag oeka jhi wjqreÿ 40la' Bfha ;ud ä,aIdkaf.a WmkaÈkh ;sífí' WmkaÈkh ä,s iurmq wdldrh ;ud fï''


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.