කිලිනොච්චිය නොසන්සුන් - ඒ නවයත් අවහිරයි (PHOTOS)


ls,sfkdÉÑh fkdikaiqka - ta kjh;a wjysrhs ^PHOTOS&
fï jkúg ls,sfkdÉÑ k.rh uOHfha lsishï msßila gh¾ mq¿iaid ta kjh ud¾.h o wjysr lr we;s nj jd¾;d fjkjd'

ls,sfkdÉÑ fmd,sisfha wmrdO wxYfha ierhkajrfhl=g wo miajrefõ ls,sfkdÉÑh k.rfha § lsishï msßila úiska m‍%ydrhla t,a, lr ;snqKd'

Tyq oekg ls,sfkdÉÑh frdayf,a m‍%;sldr ,nkjd'

ám¾ r: ßhÿfrl= wo miajrefõ ls,sfkdÉÑ k.rfha § îu;ska l<yldÍ f,i yeisÍ ;sfnkjd' Tyq w;awvx.=jg .ekSug hdfï § tu ia:dkfha isá msßila wod< fmd,sia ks,Odßhdg myr§ we;s njhs úu¾Ykj, § wkdjrK ù we;af;a'Loading...

No comments:

Powered by Blogger.