අඩනිරුවත් ඡායාරූ පෙළකින් අනෝමා නැවතත් බුකිය කළඹයි (PHOTOS)


wvksrej;a PdhdrE fm<lska wfkdaud kej;;a nqlsh l<Uhs ^PHOTOS&

l,ska l,sg wka;¾cd,h Tiafia wvksrej;a PhdrEm m<lrkakshla f,i rx.k Ys,ams‚ wfkdaud ðkdoß m%‍isoaêhla Wiq,kjd'

fï ksidu wehg f*ianqla wkq.dñlhska fndfyda m%udKhla isákjd'

wef.a kj;u wvksrej;a PdhdrE fm<la Bfha ^04& wef.a f*ianqla .sKqug we;=<;a lr ;snqKd'

tu PdhdrEm fm< my;ska krUkak'Loading...

No comments:

Powered by Blogger.